תקנון אתר

הגלישה והשימוש באתר ‘גלובלית’ וביישומיו הינם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש על-פי תקנון זה:

כללי

אתר האינטרנט “גלובלית- תאיר פאר” (להלן: “האתר”) משמש כאתר למתן שירותים, מידע וסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים בתחום התיירות והצרכנות.
האתר בבעלות חברת Roam It LTD
כתובת בית העסק- עוללות 105, כרם בן זמרה 13815
מספר טלפון ליצירת קשר- 0542276414

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי גולשים באתר וביישומים המצויים בו ועל כל רכישה שתתבצע על ידי גולשים באמצעות האתר בפלטפורמות הדיגיטליות השונות, (מחשבים, מכשירים סלולאריים וטאבלטים) ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינם לבין “גלובלית- תאיר פאר” בבעלות חברת רום איט בע”מ. לפיכך, אנא קראו תקנון זה במלואו, בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.

 שירות תכנון טיולים 

לאחר הזמנת שירות תכנון טיולים, ניצור עם המזמין קשר במייל או בטלפון, עם בירור פרטים כלליים: משך השהות, העדפות וציפיות שונות.
בשלב הבא ניצור שלד מותאם אישית לטיול ולאחר אישור תוואי הטיול הכללי מול המזמין- נתקדם לתכנון מעמיק הכולל מפות נסיעה יומיות, תכנון כתוב ומפורק לפי ימים, הרחבות מידע והמלצות בכל מיקום, סיורים, סדנאות, מלונות / חניוני קרוואנים וכו’.
בנוסף לקבצי התכנון, נבצע שיחת זום בה נעבור על כל פרטי הטיול וכיצד לעבוד עם המפות וקבצי תכנון הטיול.
במהלך הטיול ניתן לפנות בשאלות ובקשות סיוע בוואטסאפ.

תנאי ביטול שירות תכנון טיולים:

ניתן לבטל עד 72 שעות מרגע הזמנת העבודה לקבלת החזר כספי מלא.
ביטול יתבצע בכתב בווטסאפ/ מייל או בשיחה טלפונית.
לאחר מכן החיוב יתבצע במלואו.

ביטול השתתפות בשיחת ייעוץ בזום:

ניתן לבטל את ההרשמה ולקבל החזר מלא עד שלושה ימים לפני קיום המפגש.
כמו כן, ניתן לשנות את מועד פגישת הייעוץ עד שלושה ימים לפני התאריך המקורי, השינוי יתבצע טלפונית ובכפוף לאישור המועד החדש.

מדיניות אספקת מוצרים:
ברכישת קורס או מדריך דיגיטלי– אספקת המוצר תתבצע עד יום עסקים אחד.
אספקת שיחת ייעוץ בזום תושלם בתאריך קביעת פגישת הייעוץ (קביעת התאריך ביומן calandly או טלפונית בתאריך המוסכם על שני הצדדים)
השלמת אספקת תכנון טיול מותאם אישית תתבצע עד 21 ימי עסקים לאחר אישור סקיצת טיול ראשונית. (הכנסת שינויים מצד המזמין לאורך התהליך עשויה לגרור ימי עבודה נוספים ודחייה במועד העברת המוצר המוגמר)

החזרים וביטוח

אנו ממליצים לכל נוסע להצטייד, על חשבונו, בפוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל, הכוללת את כל הכיסויים המקובלים וההרחבות המוצעות ע”י חברת הביטוח. לא יהיו החזרים כלשהם בגין ביטול/הפסקת/קיצור טיול, לרבות עקב מוות, מחלה, פציעה, מצב רפואי, של הנוסע או של בן משפחה הקרוב אליו, או סיבה אחרת כלשהי.

טרם ביצוע רכישה באתר

יש לבצע תחילה הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם גולש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן להבטיח את ביצוע ההזמנה.

חיוב הגולש בגין הרכישה יתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מערכת סליקה אונליין אחרת (פייפאל, ביט וכו’). לאחר ביצוע הרכישה ולאחר שתתבצע בדיקה של פרטי המשלם אישור ההזמנה, תינתן הודעה מתאימה כי הרכישה אושרה או נדחתה.

גולשים המבצעים רכישה מצהירים בזאת כי הם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והגולשים הינם קטינים (מתחת לגיל 18) או אינם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושם באתר כאילו קיבלו את אישור האפוטרופוס.

לידיעת הגולשים: הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי התשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשים התשל”ז-1977 והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

השימוש בתוכן האתר

השימוש בתוכן האתר הינו שימוש אישי ופרטי בלבד. הגולשים אינם רשאים לאפשר העברת התוכן או להרשות שימוש כלשהו בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדי ג’.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגולשים מתחייבים כי התוכן לא ישמש אותם ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות ו/או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, ובכלל זה הצגת ו/או אחסון התוכן מחוץ לאתרים, לרבות אתרים אחרים ברשת האינטרנט או בכל מדיה אחרת.

מובהר בזאת כי האיסור על שימוש מסחרי ו/או עסקי בתוכן חל ביחס לכלל סוגי התוכן באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדי ג’.

כללי השימוש באתר

הגולשים מתחייבים לא להפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר.

הגולשים מתחייבים שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתם באתר, בהתנהגות, מעשה ומחדל, בין במישרין ובין בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, לא לפרסם לשון הרע, לא לפגוע בפרטיות ובצנעת הפרט, לא להפר צו, לא לבצע  פרסום אסור על פי דין, או פגיעה בזכויות צדדי ג’.

בנוסף, הגולשים מתחייבים להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בהם, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת “וירוסים”, “תולעים” ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו”ב.

הגולשים מצהירים בזאת כי ידוע להם כי החברה רשאית לנקוט כנגד גולשים שיפרו הוראות תקנון זה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיהם לצדדי ג ו/או לרשויות כלשהן.

החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינה אחראית לזמינות האתר, השירותים ותוכן גולשים, לרבות לצורה, לשלמות, לעדכניות, לדיוק הנתונים, להתאמתם לגולש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב הגולשים, לאובדן מידע וכו’.

לחברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, לא תהיה אחראית בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לגולשים ו/או לכל צד ג’ בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן גולשים ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר, אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

האתר כולל גם קישורים שונים למקורות ו/או לאתרים אחרים שאינם שייכים או מופעלים על ידי החברה, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן גולשים, וכוללים פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם האתר (להלן: “תוכן חיצוני”). מובהר כי החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי האתר. כל שימוש בתוכן חיצוני ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של הגולשים בלבד.

החברה רשאית לכלול באתר תכנים מסחריים של צדדי ג’, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכו’. הגולשים פוטרים בזאת את החברה וכל מי מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של החברה עצמה.

מדיניות פרטיות הגולשים

הגולשים אינם חייבים למסור פרטים כלשהם לחברה, למעט אלו הנחוצים לצורך רישום לאתר ותשלום בגין רכישת שירותים ו/או מוצרים, ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון הגולשים בלבד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי הגולשים לצורך רישומם לאתר, לצורך מעקב פנימי ותקשורת עמם הנוגעת לאופן ואפשרויות השימוש השונות באתר ולצורך צירוף הגולשים לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת.

הסכמת הגולשים לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים  ו/או  בכל דרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי וההצעות הנוגע לכלל סוגי המכירות.
הגולשים יכולים להסיר בכל עת את פרטיהם מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך באתר ו/או בהודעות שיישלחו אליהם.

החברה רשאית להפעיל ולשלוח אל הגולשים קובצי זיהוי, שיאפשרו לה לזהות את המחשב ממנו הגולשים יוצרים גישה אל האתר (כגון Cookies) וכן להשתמש במידע המתקבל אצלה בעקבות כך. מערכת WordPress עשויה לאסוף נתונים כגון כתובת IP וכתובת אי-מייל , במעמד כתיבת תגובה בבלוג. הנתונים הנאספים במסגרת זו משמשים למטרת כתיבת התגובה ע״י הגולש ולסינון ספאם. הנתונים לא יאספו ולא יעשה בהם כל שימוש אחר מכל סיבה שהיא.

בעת גלישה בבלוג אתם עשויים להיתקל בתוכן מוטמע מאתר חיצוני (כגון: סרטונים מיו טיוב, הטמעת תוכן מאינסטגרם). הקלקה ושימוש בתוכן הנ״ל כמוהו כגלישה באתר המדובר, בכך הנכם כפופים להצהרת הפרטיות המוגדרת על ידי האתר החיצוני. מידע זה לא ייסחר, יימכר, יוחלף, יועבר או יינתן לאף גורם שלישי בשל כל סיבה שהיא.

באמצעות שימוש באתר שלנו, את/ה מסכימ/ה למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש המפורטים מעלה.

תוכן גולשים

הגולשים מתחייבים כי כל תוכן (לרבות תגובה בבלוג, תמונה, צילום, וידאו, הקלטה, ציור, איור, טקסט כלשהו וכו’) (להלן גם: “תוכן גולשים”) שיועלה על ידם באתר (לרבות בכל דף אינטרנט הקשור לאתר) כי אין כל מניעה חוקית ו/או אחרת לעשות כן.

הגולשים נושאים במלוא האחריות, אזרחית ופלילית, לתוכן גולשים המועלה על ידם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות, והם פוטרים בזאת במפורש את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. הגולשים מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג’, לרבות רשויות כלשהן, הנוגעת לפעילות הגולשים והעלאת תוכן גולשים.

מובהר בזאת כי החברה וכל מי מטעמה אינם אחראים לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו של תוכן גולשים, וכי אין להסתמך על תוכן גולשים.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן גולשים ו/או למחוק אותו.

מובהר בזאת לגולשים כי בעצם העלאת תוכן גולשים לאתר, הנכם מקנים לחברה רשיון שימוש בלתי חוזר ובלתי מוגבל זמן, ללא כל תמורה, להציג, להעתיק, לשווק, להפיץ ולעשות בתוכן הגולשים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה של החברה.

קנין רוחני

מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים – בין אם רשומים ובין אם לאו, סודות מסחריים, מאפיינים גרפיים, סגנון עיצובי, פיתוחים, טקסטים, תמונות, צילומים, איורים, וידאו, פורמט, קונספט (להלן: “הקניין הרוחני”) – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי  התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

הגולשים מתחייבים שלא  להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל או חלק מהקניין הרוחני בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי שלהחברה.

הגולשים מתחייבים שלא לבצע קישור למידע או לתכנים של אתר או מקור כלשהו המכילים תוכן פוגעני, פורנוגרפי, גזעני, או המעודד לאלימות ואפליה או אשר פועלים בניגוד לחוק או מעודדים פעילות שאינה חוקית.

אבטחת מידע באתר

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע (להלן: “אבטחת המידע”). אבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה ולאתר, אולם אין בה בטחון מוחלט. לכן,החברה אינה מתחייבת שהשירותים והתוכן באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

באתר מיושמים אמצעי אבטחה מהמחמירים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי.

תנאים נוספים

החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או היישומים באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את הגולשים מרגע פרסומם של תנאי השימוש המעודכנים באתר.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר בגוף רבים מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד, יחיד /ה או רבים/ות .

תקנון זה יהא כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל דבר ועניין, נתונה לבית המשפט המוסמך לכך במחוז תל-אביב יפו.